LG-2011-014966

Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom. Ved stevning av 19. februar 2010 til Dalane tingrett gikk Tor Kåre Sleveland og Wenche Gravdal til søksmål mot Per Inge Skjæveland med krav om prisavslag og erstatning med inntil kr 1.730.795 på grunnlag av påståtte mangler ved kjøp av fast eiendom. Tingretten avsa den 24. november 2010 dom med slik slutning: 1. Per Inge Skjæveland frifinnes.   2. Tor Kåre Sleveland og Wenche Gravdal dømmes til innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Per Inge Skjæveland v/ advokat Jan Erik Kullerud med samlet kr 313.520,- trehundreogtrettentusenfemhundreogtjuekroner.   Dommen er rettidig påanket til lagmannsretten av Tor Kåre Sleveland og Wenche Gravdal. Ankeforhandling ble holdt i Stavanger tinghus 16. – 18. november 2011. Partene møtte med sine prosessfullmektiger. Wenche Gravdal og Per Inge Skjæveland ga partsforklaringer. Det ble hørt vitneforklaring fra seks vitner, hvorav to partsoppnevnte sakkyndige vitner, og foretatt slik dokumentasjon som vist ved gjennomstrekning i utdraget. Sakens bakgrunn og hva parten gjorde gjeldende for tingretten fremgår av tingrettens dom, som lagmannsretten viser til. Om sakens bakgrunn heter det i dommen: «Saksøkerne kjøpte i mai 2007 en enebolig i Løvenborgveien 23 i Egersund av Per Inge Skjæveland. Kjøpesummen var kr 3.200.000,- Boligen er opprinnelig oppført i 1974 og senere påbygd i 1983. Eiendommen ble overtatt av kjøperne den 20.06.2007. Forut for kjøpet var kjøperne på tre visninger hvorav to ganger sammen. Salget skjedde gjennom meklerfirmaet Axept Eiendom i Egersund. I forbindelse med salget var det bla utarbeidet en boligsalgsrapport av takstmann Sigurd Faa. Etter overtakelsen er det til forskjellige tidspunkter tatt...

LG-2012-56895

Saken gjelde sakskostnader. For så vidt gjelder sakens bakgrunn uttaler tingretten: Hovedtvisten i foreliggende sak gjelder påstand om rettslige mangler ved salg av fast eiendom. Den foreliggende avgjørelsen gjelder begjæring om heving av saken og fordelingen av saksomkostningsansvaret knyttet til hovedtvisten. Saksøkerne, Anne Russell Bøthun og Lars Jåvik, inngikk den 4. juni 2008 avtale om kjøp av boligeiendom i Krokeidveien 397 tilhørende Anne Steen Reikerås og Marius Reikerås. Salget ble forestått av eiendomsmegler Frederik Søreide som er ansatt hos eiendomsmeglerfirmaet Fokus Krogsveen AS. Anne Steen Reikerås hadde forut for salget tegnet eierskifteforsikring hos Protector forsikring ASA, mens eiendomsmegleren hadde ansvarsforsikring hos Tryg forsikring NUF. Eiendommen i Krokeidveien 397 omfatter fire bruksnumre. Kjøperne hadde imidlertid bare fått overført ett av bruksnumrene. Før denne åpenbare feilen var blitt rettet, ble de tre ikkeoverførte brukene imidlertid påheftet utleggspant til sikkerhet for pengekrav mot selgerne. Det lot seg ikke gjøre å umiddelbart få slettet de aktuelle utleggspantene og på denne bakgrunn fremmet saksøkerne et søksmål mot (1) Anne Steen Reikerås som selger, (2) Protector forsikring ASA som dennes forsikringsselskap, (3) Frederik Søreide som utførende megler, (4) Fokus Krogsveen AS som dennes arbeidsgiver og (5) Tryg forsikring NUF som forsikringsselskap for de to sistnevnte. De forannevnte er i det følgende benevnt som henholdsvis saksøkte 1, 2, 3, 4 og 5. Saksøkerne nedla slik Påstand: 1. De saksøkte svarer i solidarskyldforhold for betaling av NOK 1.056.066,- til saksøkerne i fellesskap, med tillegg av lovens morarente fra 3. juli 2009 frem til betaling skjer. Forfall er to uker etter dommens forkynning.   2. De saksøkte svarer i solidarskyldforhold for betaling av sakskostnadene til saksøkerne.   For...

RG 2011 s. 867

Saken gjelder krav på prisavslag og erstatning etter kjøp av boligeiendom. Saksforholdet Ingunn Rogstad kjøpte høsten 2006 leilighet i Reichweinsgate 6 B for 3 825.000 kroner. Overtagelse av leiligheten fant sted den 20. november 2006. Det var avtalt at eiendommen var solgt «som den er, jfr.avhendingslova § 3-9». Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i AmTrust International Underwriters Ltd, som er ankende part. Av prospektektet fremgår det på side 2: Leiligheten er totaloppusset fra 2004 frem til i dag, og har en gjennomgående høy standard med lyse, klassiske og tidløse fargevalg. I verdi- og lånetaksten står det på side 1: Meget pen gjennomgående 4 roms leilighet i 4. etasje. God standard over innredninger, overflater og utstyr. Gjennomgående godt fagarbeide i leiligheten. Attraktiv. På side 3 heter det videre: 200 Bygning generelt Leiligheten rehabilitert med nytt bad, kjøkken, Nye/rehabiliterte gulv, vegger, himlinger. Nytt elektriske m.m. 2004/05. På side 5 punkt 271 om «Kjøkkeninnredning» er anført: Vannpumpe for spillvann under kjøkkenbenk. Drøyt to år etter overtakelsen, 16. januar 2009, oppstod det en lekkasje på kjøkkenet. Ingunn Rogstad tok kontakt med Rørleggersentralen AS ved rørlegger Håkon Johansen som avdekket at lekkasjen skyldtes at spillvannspumpe på kjøkkenet var defekt og at pumpen måtte byttes. Den samlede kostnad til rørleggeren utgjorde 16 622 kroner. Rørleggeren gjorde samtidig oppmerksom på at spillvannspumpen som var montert på kjøkkenet var beregnet på spillvann fra baderom/vaskemaskin. Ingunn Rogstad tok av denne grunn kontakt med takstmann Rune Johansen for å få vurdert svakhetene ved spillvannspumpen. Johansen var på befaring og utarbeidet en skaderapport 13. februar 2009. Det heter i skaderapporten på side 2 flg at pumpen kun er egnet til pumping...

LB-2007-25380

Saken gjelder krav om prisavslag for mangler etter kjøp av boligeiendom. Ved kjøpekontrakt av 9. juni 2005 kjøpte ekteparet Anette Mahle Gisle og Pål Gisle eiendommen Øvre Gjellumsvei 21 B, gnr. 78 bnr. 384 i Asker kommune. Eiendommen er beliggende i Heggedal. Selger var Anne Berit Nygård og kjøpesummen utgjorde 2 350 000 kroner. Eiendommen er bebygget med et bolighus i to etasjer oppført i 1985 med et bruttoareal på 177 kvm og et boligareal på 149 kvm. Den ble solgt «som den er», jf. avhendingsloven § 3-9, og ble overtatt av Gisles 28. oktober 2005. Før bud ble avgitt, hadde Gisle vært på visning én gang og fru Gisle to ganger. I salgsprospektet var prisantydning satt til 2 300 000 kroner. Det fremgår av beskrivelsen at varmtvannsbereder var skiftet i 2003, for øvrig var standard og utstyr fra huset ble bygget. Oppvarmingen var basert på elektrisitet, men det fantes pipeløp med mulighet for installasjon av peis eller ovn. I huset er det to bad, et dusjbad med wc i første etasje og et bad med badekar/dusj og wc i andre etasje. Som bilag til prospektet fulgte verdi- og lånetakst avholdt av tømrermester Truls Stokker. Teknisk verdi uten tomtekostnader var satt til 1 500 000 kroner etter at det var gjort fradrag med 350.000 kroner for gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet eller lignende. Nygård hadde tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring ASA. Som bilag til prospektet fulgte egenerklæringsskjema utfylt av henne. Spørsmålene: «Kjenner du til feil tilknyttet våtrommene, for eksempel sprekk i fliser, lekkasje, råte eller soppskader?», «Kjenner du til fuktighet (fuktmerker) eller innsig av vann i eiendommen?» og «Kjenner du...

LA-2006-121555

Saken gjelder krav om heving og erstatning, subsidiært prisavslag, for mangler ved bolig. Tvisten gjelder boligeiendommen Venstøphøgda 165, gnr. 12 bnr. 68 i Skien, som ved kjøpekontrakt av 28. mai 2002 ble overdratt fra Kristin og Lars Helleberg til Anne Kristin Fjellvang og Dag Helge Klonteig for kr 2.150.000. Selgerne oppførte boligen i 1983 og bodde der fram til salget. Kravet er begrunnet med at det er setninger i grunnen under huset som nødvendiggjør omfattende refundamentering og gjenoppretting. Kjøperne reiste 26. august 2005 sak mot selgerne og forsikringsselskapet ACE Insurance S.A. – N.V., nå ACE European Group Ltd., med krav om prisavslag og erstatning begrenset oppad til kr 1.540.000 med tillegg av renter. Påstandsbeløpet ble senere forhøyet til kr.1.925.000. De saksøkte påsto seg frifunnet.   Skien og Porsgrunn tingrett, satt med to fagkyndige meddommere, avsa 30. mai 2006 dom med slik domsslutning: «1. Kristin og Lars Helleberg og ACE Insurance S.A. – N.V. frifinnes.   2. Anne Kristin Fjellvang og Dag Klonteig betaler in solidum, og innen 14 dager  fra forkynnelse, kr 126.069,00 – etthundreogtjuesekstusenogsekstini – kroner i  saksomkostninger til Kristin og Lars Helleberg og ACE Insurance S.A. – N.V.,  med tillegg av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer, samt utgifter til meddommerne som fremkommer i egen salæroppgave.»   Om sakens bakgrunn vises ellers til tingrettens framstilling. Anne Kristin Fjellvang og Dag Helge Klonteig har påanket dommen. Under saksforberedelsen for lagmannsretten er påstanden endret slik at de ankende parter nå prinsipalt krever heving av kjøpet og erstatning begrenset oppad til kr 550.000. Subsidiært kreves prisavslag begrenset oppad til kr 1.925.000. Ankeforhandling ble holdt i...