Kan eierskifteforsikringsselskapet kreve tilgang til boligen din?

Kan eierskifteforsikringsselskapet kreve tilgang til boligen din?

Mange boligkjøpere har opplevd at eierskifteforsikringsselskapet ønsker å sende en egen takstmann inn i boligen deres, for selv å vurdere forholdene. Men har de et ubetinget krav på slik tilgang? Dette spørsmålet ble vurdert av Høyesterett  høsten 2014. Se avgjørelsen her: Rt. 2014 s. 1084. Selger av den aktuelle boligen hadde tegnet eierskifteforsikring gjennom forsikringsselskapet Protector. De krevde tilgang til boligen etter tvisteloven § 26-5. Bestemmelsens første ledd lyder: «Enhver har plikt til å stille til rådighet som bevis gjenstander vedkommende har hånd om eller kan skaffe til veie.» Lagmannsretten kom til at det ville representere et inngrep i den private sfære som var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 og Grunnloven § 102 dersom å gi slik tilgang. Et slikt inngrep krever da hjemmel i lov, noe lagmannsretten mente det ikke forelå. Det sentrale er at plikten etter tvisteloven § 26-5 kun gjelder overfor retten. Bestemmelsen åpner etter lagmannsrettens syn ikke for at retten i ordinære tvistesaker skal pålegge en part å stille sitt hjem til disposisjon for motparten for at denne skal kunne gjennomgå boligen for å lete etter forhold som kan  tenkes å tjene som bevis i saken. Det er imidlertid viktig å huske at den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6 oppstiller et krav om rettferdig rettergang. Videre vil kontradiksjonsprinsippet tilsi at den saksøkte – i dette tilfellet Protector – gis adgang til å imøtegå motpartens anførsler. Høyesterett mente at disse hensynene ble ivaretatt av andre bestemmelser, herunder adgangen til å fremsette begjæring om rettsoppnevnt sakkyndig og/eller at retten settes med fagkyndige meddommere. Bevistilgang kan også sikres gjennom begjæring om bevisopptak etter tvistelovens kapittel 27....

Rt. 2014 s. 1084

Saken gjelder videre anke over avgjørelse om bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp. Den reiser spørsmål om en part kan pålegges å gi motpartens private sakkyndige tilgang til partens bolig, jf. tvisteloven § 26-5.   (2) Ved stevning 29. januar 2014 anla Kari-Marie Sandvik søksmål mot Karl Olav Aronsen og Protector Forsikring ASA. Sandvik krevde heving av kjøp av et bolighus, subsidiært å bli tilkjent prisavslag og erstatning.   (3) Aronsen og Protector Forsikring ASA fremmet i prosesskriv 10. mars 2014 begjæring om at deres privatengasjerte sakkyndige ble gitt tilgang til boligen for befaring. Sandvik motsatte seg begjæringen og anførte at det ikke forelå hjemmel for å pålegge slik bevistilgang.   (4) Salten tingrett avsa 17. mars 2014 kjennelse med slik slutning: «Kari-Marie Sandvik plikter ikke å gi Karl Olav Aronsen og Protector Forsikring ASA bevistilgang til gnr 77 bnr 47 i Bodø kommune.»   (5) Karl Olav Aronsen og Protector Forsikring ASA anket til Hålogaland lagmannsrett, som 29. juli 2014 avsa kjennelse [LH-2014-76899] med slik slutning: «1. Karl Olav Aronsen og Protector Forsikring ASA gis ikke tilgang til Kari-Marie Sandviks bolig for befaring med privat engasjert sakkyndig.   2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Karl Olav Aronsen og Protector Forsikring ASA, som solidarisk ansvarlige, 6 125 kroner til Kari-Marie Sandvik. Oppfyllelsesfristen er to uker fra forkynnelse av denne kjennelse.»   (6) Protector Forsikring ASA har anket lagmannsrettens kjennelse. Anken gjelder lagmannsrettens generelle lovforståelse. Det er i korte trekk gjort gjeldende at EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102 ikke er til hinder for at det gis bevistilgang. Saksforholdet er ikke sammenlignbart med Rt-2012-1819, da det...