Fastsettelse av pris for tjenesten

Fastsettelse av pris for tjenesten

Du har engasjert en håndverker, men i ettertid havnet i en konflikt om størrelsen på vederlaget. Hvordan løses dette i praksis?

Såfremt du er forbruker reguleres forholdet av håndverkertjenesteloven. Lovens § 32 regulerer fastsettelse av prisen.
Av bestemmelsens første ledd fremgår det at dersom det ikke er inngått en spesifikk avtale, skal forbrukeren betale gjengs pris med mindre denne er å anse som urimelig.
I forarbeidene til loven fremgår det at «med gjengs pris forstås den pris som kommer frem når man bruker vanlig beregningsmåte for slike tjenester».

Se mer om dette i NOU 1979:42

For en nærmere avklaring av hva som ligger i dette, vises det til rettspraksis inntatt i Rt. 1969 s. 1122 og RG 1996 s. 144.

Det hender at håndverkere får rabatt ved innkjøp av materialer, for så å beholde mellomlegget selv.
Gulating lagmannsrett tok i dom av 20. mars 2000 stilling til lovligheten av dette. Retten mente at byggmesteren pliktet å orientere forbruker om at han beholdt rabatten selv, slik at forbruker bedre kunne foreta en vurdering av totalprisen på ytelsen (jf. omsorgsplikten i lovens  § 5).
Forbruker ble derfor tilkjent erstatning for prispåslaget.

Borgarting lagmannsrett har i avgjørelse LB-2004-10897 lagt til grunn at også prispåslag ved innkjøp av deler skal skje i samsvar med hva som er å anse  gjengs pris, jf. lovens § 32 første ledd. Utgangspunktet er at gjengs pris tilsvarer et påslag i pris på ca. 15 %. Påslag ut over dette burde (i denne saken) vært varslet fra tjenesteyter, som også burde begrunnet påslaget, mente retten.

Bestemmelsens første ledd, siste punktum fastslår at dersom det ikke er mulig å finne en gjengs pris, skal forbrukeren betale det som anses rimelig.

Eksempler på slike rimelighetsvurderinger finner vi i Hålogaland lagmannsrett dom LH-2003-00207, Agder lagmannsrett avgjørelse LA-2005-150735, samt i LA-2009-137894.

Håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd fastslår at dersom det er gitt prisoverslag så «skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent.  Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense uttrykkelig er avtalt eller tjenesteyteren har rett til pristillegg etter § 33. «
Fra tid til annen anfører tjenesteyter at det ikke er gitt et bindene pristilbud – kun en uforpliktende antydning om pris. Bestemmelsens neste ledd fastslår at der det foreligger uenighet omkring spørsmålet, påligger det tjenesteyteren å godtgjøre om en prisangivelse er å anse som en bindende fastpris, en høyeste pris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende prisantydning.
Se for øvrig Gulating lagmannsrett, LG-2003-10476, der entreprenøren fikk medhold i sin anførsel om at en prisantydning ikke var å anse som et forpliktende prisoverslag. Se også LG-2012-41966 og LG-2009-157114 der retten tok stilling til problemstillingen.

Videre fremgår det av bestemmelsen at prisoverslaget anses å omfatte moms og andre avgifter; med mindre forbrukeren har blitt gjort kjent med at slike avgifter kommer i tillegg til avtalt pris. Det er forbrukerens kunnskap på avtaletidspunktet som her er avgjørende. Se for øvrig Borgartings lagmannsrett dom 10. oktober 1997, LB-1996-01920.

Lovens § 32 siste ledd fastslår at dersom tjenesteyter har handlet i strid med lovens § 5 tredje ledd, dvs. at tjenesteyter har valgt en unødig dyr løsning, så skal prisen nedjusteres.

Dersom du trenger bistand i forbindelse med en håndverkertjenestetvist, oppfordres du til å ta kontakt via vårt kontaktskjema. En av våre erfarne advokater vil så kontakte deg for en uforpliktende innledende samtale om saken din.