Håndverkertjenester – mangelfull tjeneste?

Håndverkertjenester – mangelfull tjeneste?

 

 

Har du engasjert håndverkere og følt du har kjøpt katta i sekken? I så fall er du ikke alene – men når er en håndverkertjeneste å anse som mangelfull etter loven?

Forholdet reguleres av lov om håndverkertjenester. Denne er ufravikelig i forbrukerforhold. Skulle du ha inngått en avtale med håndverkeren som stiller deg dårligere enn det som følger av loven, vil loven altså gå foran.

Lovens § 5 fastslår det selvfølgelige – tjenesten skal (selvsagt) utføres fagmessig.  Kravet til fagmessig utføring omfatter både arbeidet, valg av materialer og deler.

Det vil i utgangspunktet være tilstrekkelig at tjenesteyteren benytter det som til enhver tid aksepteres som en «fagmessig» utførelse, jf. Rt. 1968 s. 783.

Kravet til fagmessig utførelse omfatter også de arbeidsrutiner som tjenesteyteren legger opp til. Se RG 1965 s. 420.

Se også Borgarting lagmannsrett, LB-2004-14852, hvor en vesentlig del av kostnadsavviket kunne tilskrives urasjonell og uforsvarlig drift. Vederlaget ble redusert.

Tilsvarende må kravet gjelde for prosjekteringsarbeid som omfattes av loven, se Rt. 1984 s. 962. Her ble det avgjort at entreprenøren hadde plikt til å undersøke om de tilbudte hustyper var uhensiktsmessige på stedet.

Se også Agder lagmannsrett, LA-2005-150735 og LA-2000-01161 hvor mur som ikke var perfekt, særlig ut i fra estetiske synspunkter, ble ansett å oppfylle kravene etter § 5.

Borgarting lagmannsrett, LB-2002-00424 der retten mente at nedmatting og lakkering av parkettgulv ikke var fagmessig utført. I sak med referansenummer LB-2004-10723, la lagmannsretten til grunn at våtromsnormen må følges for at et arbeid skal være i samsvar med god håndverksmessig standard, med mindre det er valgt andre like gode faglige løsninger.

Se også Gulating lagmannsrett, LG-2000-00228, og Hålogaland lagmannsrett, LH-2001-00346.

Håndverkertjenesteloven § 5 slår også fast at håndverkeren skal samrå seg med kunden «i den utstrekning forholdene tilsier det».

Videre at prisen også omfatter materialene som medgår. Materialene skal holde alminnelig god kvalitet. Denne bestemmelsen er det imidlertid adgang til å fravike ved avtale.

Dersom håndverkeren kan utføre arbeidet på flere tilfredsstillende måter, plikter han å velge det alternativet som er billigst for kunden, med mindre han har fått beskjed om annet.

Arbeidet skal selvsagt også utføres i samsvar med offentligrettslige sikkerhetskrav.

Fra tid til annen avdekkes det et behov for utførelse av tilleggsarbeid; eventuelt kan dette være tilrådelig i forbindelse med utførelse av oppdraget. Håndverkerens orienterings- og handleplikt i slike tilfelle reguleres av lovens § 9.

Dersom håndverkeren har handlet i strid med det som er skrevet ovenfor, foreligger det en mangel, såfremt årsaken ikke skyldes forhold hos forbrukeren selv. Dette følger av lovens § 17.

 

For ytterligere rettspraksis, vises det til:

Rt. 1953 s. 523: Tjenesteyter ble holdt ansvarlig for at resultatet av tørking av klippfisk ikke ble vellykket.

RG 1967 s. 248: En bil ble innlevert til verkstedet for reparasjon for kjølevannslekkasje og varmgang. Etter reparasjonen ble motoren sjekket og bilen prøvekjørt på vanlig måte. Kort tid etter brøt bilen sammen på ny. Det ble antatt at verkstedet hadde utført forsvarlig arbeid, og at dette ikke hadde plikt til å foreta en omfattende og meget kostbar forundersøkelse.

Se videre Gulating lagmannsrett, dom LG-1999-00174.

LB-2002-00424: En forholdsvis enkel lakk/vedheftsprøve kunne ha avdekket om det var problemer mellom gammel og ny lakk. Lagmannsretten la til grunn at fagmessig utført nedmatting i kombinasjon med valg av kompatibel lakktype, ville gitt et godt resultat. Når dette uteble, var det en mangel

Se også LA-2010-155407 der retten fant at det forelå mangler ved de utførte håndverkertjenester og at tjenesteyter hadde anledning til å foreta retting.

Dersom du trenger juridisk bistand, oppfordres du til å ta kontakt via vårt kontaktskjema eller via e-post (post@boligrettsadvokaten.net). En av våre erfarne advokater vil så kontakte deg for en uforpliktende innledende samtale om saken din.