s

Manglende faglig kvalitet på arbeidet som er utført?

Uenighet om fastsettelse av pris?

w

Konflikthåndtering

Har du engasjert håndverkere som ikke leverer tjenesten du har blitt forespeilet? Er dere uenige om prisen, eller blir arbeidet rett og slett aldri fullført?

Håndverkertjenester – mangelfull tjeneste?

    Har du engasjert håndverkere og følt du har kjøpt katta i sekken? I så fall er du ikke alene – men når er en håndverkertjeneste å anse som mangelfull etter loven? Forholdet reguleres av lov om håndverkertjenester. Denne er ufravikelig i forbrukerforhold. Skulle du ha inngått en avtale med håndverkeren som stiller deg dårligere enn det som følger av loven, vil loven altså gå foran. Lovens § 5 fastslår det selvfølgelige – tjenesten skal (selvsagt) utføres fagmessig.  Kravet til fagmessig utføring omfatter både arbeidet, valg av materialer og deler. Det vil i utgangspunktet være tilstrekkelig at tjenesteyteren benytter det som til enhver tid aksepteres som en «fagmessig» utførelse, jf. Rt. 1968 s. 783. Kravet til fagmessig utførelse omfatter også de arbeidsrutiner som tjenesteyteren legger opp til. Se RG 1965 s. 420. Se også Borgarting lagmannsrett, LB-2004-14852, hvor en vesentlig del av kostnadsavviket kunne tilskrives urasjonell og uforsvarlig drift. Vederlaget ble redusert. Tilsvarende må kravet gjelde for prosjekteringsarbeid som omfattes av loven, se Rt. 1984 s. 962. Her ble det avgjort at entreprenøren hadde plikt til å undersøke om de tilbudte hustyper var uhensiktsmessige på stedet. Se også Agder lagmannsrett, LA-2005-150735 og LA-2000-01161 hvor mur som ikke var perfekt, særlig ut i fra estetiske synspunkter, ble ansett å oppfylle kravene etter § 5. Borgarting lagmannsrett, LB-2002-00424 der retten mente at nedmatting og lakkering av parkettgulv ikke var fagmessig utført. I sak med referansenummer LB-2004-10723, la lagmannsretten til grunn at våtromsnormen må følges for at et arbeid skal være i samsvar med god håndverksmessig standard, med mindre det er valgt andre like gode faglige løsninger. Se også Gulating lagmannsrett,...

Fastsettelse av pris for tjenesten

Du har engasjert en håndverker, men i ettertid havnet i en konflikt om størrelsen på vederlaget. Hvordan løses dette i praksis? Såfremt du er forbruker reguleres forholdet av håndverkertjenesteloven. Lovens § 32 regulerer fastsettelse av prisen. Av bestemmelsens første ledd fremgår det at dersom det ikke er inngått en spesifikk avtale, skal forbrukeren betale gjengs pris med mindre denne er å anse som urimelig. I forarbeidene til loven fremgår det at «med gjengs pris forstås den pris som kommer frem når man bruker vanlig beregningsmåte for slike tjenester». Se mer om dette i NOU 1979:42 For en nærmere avklaring av hva som ligger i dette, vises det til rettspraksis inntatt i Rt. 1969 s. 1122 og RG 1996 s. 144. Det hender at håndverkere får rabatt ved innkjøp av materialer, for så å beholde mellomlegget selv. Gulating lagmannsrett tok i dom av 20. mars 2000 stilling til lovligheten av dette. Retten mente at byggmesteren pliktet å orientere forbruker om at han beholdt rabatten selv, slik at forbruker bedre kunne foreta en vurdering av totalprisen på ytelsen (jf. omsorgsplikten i lovens  § 5). Forbruker ble derfor tilkjent erstatning for prispåslaget. Borgarting lagmannsrett har i avgjørelse LB-2004-10897 lagt til grunn at også prispåslag ved innkjøp av deler skal skje i samsvar med hva som er å anse  gjengs pris, jf. lovens § 32 første ledd. Utgangspunktet er at gjengs pris tilsvarer et påslag i pris på ca. 15 %. Påslag ut over dette burde (i denne saken) vært varslet fra tjenesteyter, som også burde begrunnet påslaget, mente retten. Bestemmelsens første ledd, siste punktum fastslår at dersom det ikke er mulig å finne en gjengs pris,...

Vi kan hjelpe deg!