Kan eierskifteforsikringsselskapet kreve tilgang til boligen din?

Kan eierskifteforsikringsselskapet kreve tilgang til boligen din?

Mange boligkjøpere har opplevd at eierskifteforsikringsselskapet ønsker å sende en egen takstmann inn i boligen deres, for selv å vurdere forholdene. Men har de et ubetinget krav på slik tilgang?

Dette spørsmålet ble vurdert av Høyesterett  høsten 2014. Se avgjørelsen her: Rt. 2014 s. 1084.

Selger av den aktuelle boligen hadde tegnet eierskifteforsikring gjennom forsikringsselskapet Protector. De krevde tilgang til boligen etter tvisteloven § 26-5. Bestemmelsens første ledd lyder:

«Enhver har plikt til å stille til rådighet som bevis gjenstander vedkommende har hånd om eller kan skaffe til veie.»

Lagmannsretten kom til at det ville representere et inngrep i den private sfære som var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 og Grunnloven § 102 dersom å gi slik tilgang. Et slikt inngrep krever da hjemmel i lov, noe lagmannsretten mente det ikke forelå. Det sentrale er at plikten etter tvisteloven § 26-5 kun gjelder overfor retten. Bestemmelsen åpner etter lagmannsrettens syn ikke for at retten i ordinære tvistesaker skal pålegge en part å stille sitt hjem til disposisjon for motparten for at denne skal kunne gjennomgå boligen for å lete etter forhold som kan  tenkes å tjene som bevis i saken.

Det er imidlertid viktig å huske at den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6 oppstiller et krav om rettferdig rettergang. Videre vil kontradiksjonsprinsippet tilsi at den saksøkte – i dette tilfellet Protector – gis adgang til å imøtegå motpartens anførsler. Høyesterett mente at disse hensynene ble ivaretatt av andre bestemmelser, herunder adgangen til å fremsette begjæring om rettsoppnevnt sakkyndig og/eller at retten settes med fagkyndige meddommere. Bevistilgang kan også sikres gjennom begjæring om bevisopptak etter tvistelovens kapittel 27.