LA-2010-155407

Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning etter håndverkertjenesteloven samt motkrav om betaling av faktura.

Eurostone DA og Bahri Benouis inngikk 23. juni 2008 avtale om omlegging av utvendig tak og vegger på Bahris hus i Moveien 69 i Sandefjord. Arbeidet på taket er i kontrakten kort beskrevet slik:

«Montering av lekter/duk/oppretting av tak/stein.»

Arbeidet på veggene er beskrevet slik:

«Montering av lekter 2×5 cm/isolasjon 2×5 cm/oppretting vegg/vindsperre/lekter/panel/musestopp/hjørnekasser/raftekasser.»

I kontrakten er vederlaget avtalt beregnet etter anslått areal per kvadratmeter tak og vegger, med klausul om eventuell korreksjon ved endelig måling. Arbeidet tok til kort tid etter avtaleinngåelsen og fortsatte frem til den 7. oktober 2008. Arbeidet var da ikke fullt ut ferdigstilt. Det er uenighet mellom partene om årsaken til at arbeidet ble avbrutt før det var ferdigstilt.

Eurostone DA består av deltakerne Stein-Hugo Olsen og Thor Andersen. Olsen er snekker, men ikke byggmester. Han ledet arbeidet på Bahris hus. Andersen driver et regnskapsfirma, og tar seg av regnskapsføring, fakturering og øvrig papirarbeid i Eurostone DA. Det var hovedsakelig to polske snekkere, Lucas Chimelski og Adreij Chimelski, som utførte arbeidet på huset i Moveien 69. Begge var ansatt i Eurostone DA.

Huset i Moveien 69, Sandefjord er en enebolig fra 1902, oppført i tre på gråsteinmur. Bahri kjøpte huset i 2007, og han og hans familie bodde i huset mens arbeidene ble utført.

Bahri reklamerte overfor Eurostone DA i brev datert 10. desember 2008 på «uavsluttet arbeid, mangler på utført arbeid og pris på materialer». Eurostone DA besvarte reklamasjonen i brev datert 8. januar 2009. Utover en redegjørelse for sitt syn på materialprisene, skriver Eurostone DA blant annet «hvilke mangler du viser til er ukjent for oss, og blir derfor avvist».

På dette tidspunkt hadde Bahri betalt til sammen kroner 385.911 fordelt på 11 fakturaer. Faktura nr 26 datert 31. oktober 2008 med forfall 14. november 2008 stor kroner 18.405 var fremdeles ubetalt av Bahri. I brevet 8. januar 2009 fra Eurostone DA ble det informert om at den ubetalte fakturaen da ville bli sendt til inkasso. Bahri hevder for øvrig at han i tillegg til fakturabeløpene har betalt ca kroner 145.000 direkte til Olsen. Dette avvises av Olsen/Eurostone DA.

Det kom ikke til noen enighet mellom partene, og tvisten ble behandlet i Sandefjord forliksråd 18. november 2009, uten at det der kom til noen løsning mellom partene. Bahri tok ut stevning for Sandefjord tingrett den 8. desember 2009 med krav om at Eurostone DA betalte prisavslag oppad begrenset til kroner 205.000 samt erstatning oppad begrenset til kroner 53.200 og saksomkostninger. Eurostone DA innga tilsvar og påstod seg frifunnet. Samtidig ble det tatt ut stevning i mostsøksmål med krav om at Bahri betalte den ubetalte faktura med kroner 18.405 med tillegg av renter og saksomkostninger. Bahri påstod seg frifunnet i motsøksmålet.

Sandefjord tingrett avsa 10. juni 2010 dom med slik domsslutning:

«Til hovedsøksmålet:

1. Eurostone DA dømmes til å innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse å betale Bahri Benouis 250 887,50 – tohundreogfemtitusenåttehundreogåttisyv – kroner og 50 – femti – øre, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

2. Eurostone DA dømmes til å erstatte Bahri Benouis sine saksomkostninger med 154 912 – etthundreogfemtifiretusennihundreogtolv – kroner innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Til motsøksmålet:

3. Bahri Benouis frikjennes.»

Om saksforholdet for øvrig og partenes anførsler for tingretten, vises til tingrettens dom.

Eurostone DA har anket dommen i sin helhet til Agder lagmannsrett. Ankeforhandling ble holdt i Tønsberg 17. og 18. februar 2011. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og ga forklaring. Det ble videre hørt forklaring fra 8 vitner. For øvrig fremgår bevisførselen av rettsboken. Saken står i samme stilling som for tingretten.

Eurostone DA’s påstand:

«I hovedsøksmålet:

Prinsipalt:

1. Eurostone DA frifinnes.

Subsidiært:

1. Eurostone DA gis rett til å rette de evt. mangler som etter rettens skjønn foreligger.

Ytterligere subsidiært:

1. Benouis Bahri tilkjennes prisavslag etter rettens skjønn begrenset oppad til kr. 59.400,- + mva.

I alle tilfelle:

Benouis Bahri dømmes til å betale sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten med tillegg av lovens rente til betaling finner sted.

I motsøksmålet:

1. Benouis Bahri dømmes til å betale kr. 18.405 til Eurostone DA med tillegg av lovens rente fra forfall 14.11.2008 til betaling skjer. Hvis retten kommer til at det er mangler, skal beløpet først utbetales Eurostone DA når manglene er utført/betalt.

2. Benouis Bahri dømmes til å betale sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten med tillegg av lovens rente til betaling skjer.»

Eurostone DA’s påstandsgrunnlag:

Hovedkravet:

Prinsipalt anføres at det ikke foreligger noen mangel som Eurostone DA står ansvarlig for, jf. håndverkertjenesteloven § 17.

Følgende ikke ferdigstilte arbeider skyldes Bahris egen opptreden, ved at han nektet Eurostone DA å fullføre jobben, se hvtjl § 17 (1) annet punktum:

– vindtetting/musetetting i underkant av ytterkledning vegg

– montering av blikkbeslag under verandadør

– oppretting av taklekter, montering av spranglekter samt retting av takstein

– montere kanal fra ventilasjonsvifte.

Bahri må anses å ha foretatt avbestilling av videre arbeid for så vidt gjelder disse forholdene.

Når det dernest gjelder løsningen med enkel lekting under veggpanelet, er dette en tilfredsstillende løsning, selv om den ikke er optimal. Løsningen har vært benyttet her til lands i mange år, og det er ikke fremlagt dokumentasjon som indikerer kortere levetid av konstruksjoner med denne type lekting sammenlignet med krysslekting. Dette er derfor ingen mangel i lovens forstand.

Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å varsle forbrukeren om alternative fremgangsmåter.

Dersom lagmannsretten skulle komme til at det foreligger mangel på et eller flere punkter, krever Eurostone DA subsidiært selv å foreta retting, se hvtjl § 24 (2). Rettingen kan skje uten vesentlig ulempe for Bahri og han har ikke ellers særlig grunn til å motsette seg arbeidet. Det kreves sterke grunner for å nekte håndverkeren å foreta retting. Slike sterke grunner er ikke dokumentert i denne saken. Bahris subjektive oppfatning kan ikke danne grunnlag for nektelse av retting. Han har under sakens gang avvist to forlikstilbud, selv om Eurostone DA begge ganger foreslo at Barhis egen sakkyndige skulle godkjenne den foretatte rettingen. Eurostone DA har ikke lenger dårlig økonomi. Man har god oppdragstilgang og tilfredsstillende økonomi.

Atter subsidiært anføres at prisavslaget må settes til det koster å få mangelen rettet, jf. hvtjl § 25. Kostnadene skal ikke være urimelige høye i forhold til mangelens betydning, se hvtjl § 25 (2) annet punktum. Byggmester Thor Johansen har anbefalt som en tilfredsstillende løsning at man etablerer luftespalter bak hjørnekassene og ved avslutning mot vinduer og dører på fasaden. Disse tiltak vil bedre luftingen bak ytterkledningen. Dette er av Johansen prissatt til 22.000 kroner pluss merverdiavgift. Spesielt anføres at det fremsatte krav for stillasje 30.000 kroner er altfor høyt. Til sammen beregner Johansen kostnadene til retting til kroner 59.400 pluss merverdiavgift, til sammen kroner 74.250.

Når det gjelder erstatningskravene, anføres vedrørende utgifter til egen takstmann kroner 5.200, at Bahri ikke kan kreve kostnadene dekket av Eurostone DA. Han har dels selv forårsaket at det gjenstår noe arbeid. Når det videre gjelder ytterkledningen, foreligger ingen mangel og således intet erstatningskrav for Bahri overfor Eurostone DA. Bahri har plikt til begrensing av det økonomiske tapet, se hvtjl § 30.

Når det gjelder posten kroner 42.000 for kostnader i forbindelse med retting av manglene, er det ikke grunnlag for erstatningskravet. Det er under ingen omstendighet nødvendig å skrifte ut ytterkledningen. Lufting ved hjørnekasser og utvendige dører og vinduer vil være tilstrekkelig utbedring. Derfor vil det heller ikke være nødvendig å demontere og remontere terrassen samt male huset.

Subsidiært anføres at erstatningskravet er altfor høyt stipulert. Timepris for maling av hus 790 kroner inkl. merverdiavgift er altfor høyt i denne saken. Det samme gjelder de oppgitte malingprisene.

Motkravet:

Dette er en forfalt faktura. Dersom det ikke foreligger noen mangel, skal Bahri betale fakturaen med renter fra forfall. Dersom det foreligger en mangel, skal Bahri betale etter retting eller eventuelt når prisavslag og/eller erstatning er betalt av Eurostone DA.

Omkostninger:

Selv om anken forkastes, bør Eurostone DA helt eller delvis fritas for ansvaret for saksomkostningene, se tvistemålsloven § 20-2 (3) b). Bahri har avslått to rimelige forlikstilbud fra Eurostone DA.

Det første tilbudet ble fremsatt i brev datert 25. september 2009 til Bahris advokat, etter at Bahris varsel om saksanlegg datert 10. august 2009 ble mottatt. Her var Eurostone DA villlige til å foreta utbedring/retting etter godkjenning av Bahris egen takstmann, Bent Solli mot betaling av den ubetalte fakturaen. Det andre tilbudet datert 18. august 2010 ble av Eurostone DA fremsatt til Bahris advokat etter at dommen i tingretten forelå. Her var Eurostone DA villig til å foreta retting/utbedring etter tingsrettens anvisning og med godkjenning av takstmann Solli, mot at Bahri betalte den siste fakturaen. Hver part skulle dekke egne kostnader for retten.

Bahri Benouis påstand:

«Til hovedsøksmålet og motsøksmålet:

1. Anken forkastes.

2. Bahri Benouis tilkjennes sakens omkostninger.»

Bahri Benouis påstandsgrunnlag:

Hovedkravet:

Tingretten har vurdert faktum og jus rett. Tingrettens vurderinger bør derfor legges til grunn av lagmannsretten. Bahri har ikke anket der hvor tingretten ikke var enige med ham.

Det er uklarheter i saken på flere punkter. Den profesjonelle parten har hovedansvaret for klarhet i kontraktsforholdet og utførelsen etter kontrakten.

Det anføres derfor at det foreligger en mangel etter hvtjl § 17.

Bahri har ikke opptrådt på en slik måte at han kan lastes for de problemer som har oppstått i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Han har ikke nektet Eurostone DA å ferdigstille prosjektet. Han ba Eurostone DA å gjøre seg ferdige hos ham da de begynte hos naboen. Olsen svarte da at Eurostone DA var ferdig hos ham. Andersen hos Eurostone DA sa det samme da Bahri henvendte seg til ham. Da Bahri etter en stund forstod at Eurostone DA ikke ville komme tilbake og sluttføre arbeidet, sendte han reklamasjonen 10. desember 2008. Her nevnte han uttrykkelig klage over «uavsluttet arbeid». Til slutt ba han om et snarlig svar fra Eurostone DA. Han ønsket dialog. Han kan derfor ikke lastes for de oppståtte feil.

Eurostone DA avviste at det forelå mangler. I svarbrevet 8. januar 2009 står det intet om at de er blitt jaget fra bygget. Dersom det hadde vært tilfelle, ville Eurostone DA kommentert det i brevet. I brevet fra Eurostone DA står det at de har utført sitt arbeid i tråd med avtale, hvilket må bety at de anså seg ferdige med jobben.

Den måten lektingen bak ytterpanelet ble utført på, var intet bevisst valg fra Eurostone DA. Det var en forglemmelse at man ikke krysslektet. Da er det ingen tilfredsstillende løsning.

Manglende krysslekting bak panelet på veggene er ingen optimal løsning, selv om man foretar utbedring ved lufting via hjørnkassene. Det er ikke i tråd med anbefalinger fra Byggforsk serie 2 1998. Det var ikke slik man hadde tenkt å utføre lektingen på. Krysslekting er den eneste måten å rette feilen på. At det finnes mange gamle hus med slike enkle løsninger som Eurostone DA her benyttet, er ikke noe argument ved vurdering av metodevalg i dag.

Dersom det foreligger alternative fremgangsmåter, skal forbrukeren dessuten informeres om alternativene, og han skal ha valgretten.

Som følge av det foreligger en mangel som kan gjøres gjeldende mot håndverkeren, har Bahri krav på prisavslag tilsvarende kostnadene det vil medføre å få manglene rettet, jf. hvtjl § 25. Manglene har et stort omfang i denne saken. Det ble oppdaget av Bahris egen takstmann. Feilen skyldtes en forglemmelse. Dette er så lite tillitvekkende for Bahri at han kan motsette seg retting fra Eurostone DA’s side. Dessuten har forholdet mellom partene skåret seg fullstendig. Bahri er blant annet feilaktig blitt beskyldt for svindelforsøk overfor Eurostone DA. Eurostone DA har videre, ifølge namsmyndighetene lokalt, meget svak økonomi, hvilket også gjelder Olsen. Bahri har derfor i dette tilfellet rett til å motsette seg retting fra Eurostone DA, jf. hvtjl § 24 (2).

Prisavslaget er av takstmann Bent Solli, med enkelte korreksjoner foretatt av tingretten, beregnet slik:

Uferdig arbeid:

1. Vindtetting i underkant av ytterkledning vegger 16.500 kroner

2. Tetting og montering av blikk under verandadør 1.400 »

3. Oppretting taklekter og takstein, montering av spranglekter 7.000 »

4. Hull i vegg for ventilasjonsvifte 2.150 »

Mangelfull lekting vegger:

5. Demontering av panel 13.500 »

6. Krysslekting 12.400 »

7. Montering av panel 75.000 »

Øvrige poster:

8. Stillasje 30.000 »

9. Diverse (inkludert retting vannbrett under vindu) 5.000 »

Sum eks. merverdiavgift 162.950 »

Sum inkl. merverdiavgift 203.687,50 »

I tillegg til prisavslag for kostnader ved utbedring, har Bahri krav på erstatning for utgifter han er blitt påført, jf. hvtjl § 28 jf. § 30.

Erstatningen inkl. merverdiavgift er av tingretten beregnet slik, hvilket anføres som rett beregning i saken for lagmannsretten:

1. Arbeidskostnader ved maling av huset etter foretatt krysslekting 42.000 kroner

2. Utgifter til takstmann 5.200 »

Sum erstatning inkl. merverdiavgift 47.200 »

Sum prisavslag og erstatning inkl. merverdiavgift 250.887,50

Motkravet.

Bahri har rettmessig holdt tilbake den siste betalingen på bakgrunn av påberopte mangler, jf. hvtjl § 23.

Det er enighet om motkravet, slik ankende part nå har formulert påstanden, dog slik at han ikke er forpliktet til å betale forsinkelsesrente fra opprinnelig forfall, men kun fra forfall etter dommen her. Påstanden opprettholdes dog slik som innledningsvis fremsatt og gjengitt over.

Lagmannsrettens vurdering:

Hovedkravet:

Partene er enige om, og retten legger til grunn, at det avtalte byggeoppdraget omfattes av lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere, jf. § 1.

Spørsmålet er om det foreligger mangel i lovens forstand, se hvtjl § 17 (1), hvor det heter:

«Når foreligger mangel.

(1) Mangel foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som forbrukeren i samsvar med §§ 5,6 og 9 (3) har rett til å kreve eller som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side.»

Først vil lagmannsretten vurdere spørsmålet i relasjon til de arbeidene som ikke ble ferdigstilt. Dette er vind- og musetetting bak ytterkledning nede ved grunnmuren, manglende blikkbeslag under verandadøren, diverse oppretting av taklister og takstein samt saging av et hull i veggen for rør for avtrekksvifte.

Partene er, slik lagmannsretten oppfatter det, enige om at disse arbeidene ikke er blitt ferdigstilt. De er imidlertid ikke enige om årsaken til at arbeidene ikke ble ferdigstilt. Eurostone DA hevder at Bahri stanset arbeidene og ba dem forlate eiendommen, det vil si at han avbestilte resterende arbeid. Det vises til hvtjl § 17 (1) annet punktum. I så fall er ikke Eurostone DA ansvarlig for ferdigstillelse.

Bahri hevder at Eurostone DA forlot eiendommen før de var ferdige, og at de muntlig og senere skriftlig ga beskjed om at de anså seg ferdig med oppdraget.

På dette punkt vurderer lagmannsretten langt på vei bevisene på samme måte som tingretten. Retten finner, under noe tvil, tilstrekkelig sannsynliggjort at Eurostone DA forlot byggeplassen før alle arbeidene var ferdigstilt, uten at Bahri kan lastes for dette.

På den ene side kan det synes uforståelig at Eurostone DA skulle være interessert i å avslutte et arbeid før ferdigstillelse for en oppdragsgiver som inntil da hadde betalt punktlig, samtidig som firmaet hadde så få andre oppdrag, at de kort tid etter måtte permittere de to ansatte snekkerne.

På den annen side foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon på avslutningen av arbeidet før ferdigstillelse. Det har utvilsomt oppstått en tilspisset situasjon, hvoretter Eurostone DA pakket sammen sitt verktøy og forlot byggeplassen. Som den profesjonelle parten i avtaleforholdet burde Eurostone DA umiddelbart sørget for skriftlig dokumentasjon av det som hadde hendt. Når Eurostone DA ikke sørget for dette, vil den uklarhet og bevistvil som har oppstått, gå utover Eurostone DA.

Retten legger videre vekt på at det har formodningen mot seg at den profesjonelle parten ikke sikret samtidig skriftlig dokumentasjon, dersom forholdet var at Bahri kastet dem ut fra byggeplassen.

I samme retning taler det mest tidsnære bevis i saken. Bahri reklamerte den 10. desember 2008 overfor Eurostone DA. I reklamasjonen gjør han gjeldende blant annet at arbeidet var «uavsluttet». I svarbrevet fra Eurostone DA 8. januar 2009 foretas ingen imøtegåelse av denne påstanden. Det har igjen formodningen mot seg at den profesjonelle parten i kontraktsforholdet ikke kommenterer eller imøtegår en slik angivelig feilaktig påstand fra motparten.

Lagmannsretten finner at parts- og vitneutsagn i sterk motstrid med hverandre ikke kan rokke ved slike tidsnære bevis.

Lagmannsretten finner videre at de nevnte ikke ferdigstilte arbeidene utgjør mangler i relasjon til hvtjl § 17 (1) første punktum. Retten kan heller ikke se at dette under ankeforhandlingen har vært omstridt, under forutsetning av at Bahri ikke kan lastes for at arbeidene ble avsluttet.

Det må etter dette foretas vind- og musetetting bak ytterkledningen ned mot grunnmuren, hvilket fremgår av begge parters fagkyndig utbedringsoppsett.

Det må videre monteres et blikkbeslag under verandadøren.

Det må foretas nødvendig montering og oppretting av lister og stein på taket.

Endelig må det sages et hull i veggen til røret fra avtrekksviften og ut.

Når det dernest gjelder lekting og lufting bak ytterkledningen på veggene, er dette et avsluttet arbeid fra Eurostone DA, og hendelsen den 7. oktober 2008 har ikke relevans for vurderingen av dette forholdet.

Det ble på Bahris hus benyttet en type stående ytterkledning med såkalt not og fjær. Baksiden av denne kledningen utgjør en plan flate, uten den nødvendige lufting som etableres ved såkalt spaltekledning. Den aktuelle kledningen ble montert på 23 m m enkel utlekting med horisontale spikerslag/lekter. Det ble ikke benyttet krysslekting med lekter og sløyfer.

Lagmannsretten er, på samme måte som tingretten, kommet til at enkel lekting utgjør en mangel i forholdet mellom partene, se hvtjl § 17. Mangelen består i at luftingen bak ytterkledningen blir for dårlig.

Lagmannsretten legger til grunn at Eurostone DA planla å foreta krysslekting, men at dette ved en forglemmelse ikke ble gjort. I stedet monterte man enkel horisontal lekting under ytterkledningen. Det vises til forklaringen fra Olsen, som ledet arbeidet for Eurostone DA. Avviket ble ikke oppdaget av Eurostone DA, men kom for en dag da Bahri innhentet en «eierskifterapport» i august 2009. Det lå derfor ikke noen faglig vurdering bak det aktuelle valg av byggemetode.

Krysslekting er den metode som anbefales av Byggforsk Serie 2 1998, hvor det i punkt 43 blant annet heter:

«Lektekledning, åpen falset kledning og høvlet, profilert kledning har plan bakside og må derfor alltid monteres på både sløyfer og lekter.»

Begge de påberopte sakkyndige rapporter konkluderer med at lufting med enkel lekting gir dårlig lufting bak kledningen.

Takstmann Bent Sollie har i sin «Eierskifterapport» datert 7. august 2009 skrevet blant annet:

«Den nye utvendige stående panelkledningen er montert så å si uten lufting. Det er montert kun langsgående spikerslag for kledningen, og når kledningen har not og fjær, blir det ikke noe lufting. Det må krysslektes bak en slik kledning for å få god nok lufting.»

Byggmester Thor Johansen har i sin «Befaringsrapport vedr. klage på avvik ved utført håndverktjenester» datert 5. mai 2010 skrevet blant annet:

«Vurdering:

Den nye utvendige stående kledning er montert med 23 m m utlekting, uten krysslekting ihht. Byggeforsk sin anbefalninger. Type kledning som er benyttet er med not/fjer løsning, slik at bakside blir plan uten form for luftemuligheter som på en eventuelt spaltekledning.

Løsningen med langsgående spikerslag av 23×48 m m lekter, var normal utførelse i sør Norge bare noen år tilbake. Løsningen er heller ikke påvist redusert levetid på fasadekledning med kun 23 m m liggende utlekting.

Tiltak:

Kledningen kan bedres med bedre lufting, ved å lage luftespalter bak hjørnekasser og ved avslutninger mot vinduer og dører på fasader. Dette medfører til at deler av kledningen må demonteres, og lekter kuttes slik at alle luftespalter får tilgang til luftsirkulasjon.

Konklusjon:

Løsningen anses som en forbedring ihht utført løsning.»

Partene er videre uenige om hvilke tiltak som er nødvendige for å utbedre feilen. Bahri krever demontering av ytterkledningen, deretter krysslekting og til slutt remontering av ytterkledningen. Eurostone DA mener det er tilstrekkelig med lufting via hjørnekasser og ved utvendige vinduer og dører. Valg av løsning vil ha betydning for omfanget av rettingsarbeidet eller eventuelt prisavslag og/eller erstatning.

Det er uklart for lagmannsretten hvilke konsekvenser valg av luftemåte vil få for ytterkledningens levealder. Dette beror på en byggteknisk vurdering sammenholdt med erfaringsmateriale gjennom mange år. Tingretten var satt med fagkyndige meddommere, uten at det i dommen fra tingretten ble foretatt en nærmere byggteknisk vurdering av de to alternativene.

Lagmannsretten finner at Eurostone DA, i forbindelse med anken, burde sørget for bedre opplysning av dette bevistema, som fremstår som ankesakens hovedtema. Anbefalingen fra Byggforsk er krysslekting for å etablere et luftet rom bak kledningen. Uten sannsynliggjøring av at den utførte og den alternative luftemetode har tilnærmet samme funksjondyktighet som krysslekting, finner lagmannsretten ikke å kunne konkludere med en avvikende løsning i forhold til anbefalingen fra Byggforsk. Samtidig har Eurostone DA opplyst at planen var å foreta krysslekting på Bahris hus. Det kan ikke kreves at Bahri skal overta en uspesifisert risiko for resultatet av et omfattende byggearbeid.

Lagmannsretten bemerker at dommen i LF-2002-211 ikke sier noe nærmere om hvilken metode som i den saken ble benyttet ved lekting og montering av ytterkledningen. Dommen har derfor ikke noen vekt ved vurderingen av dette temaet i saken her.

Bahri krever prisavslag, mens Eurostone DA subsidiært krever å få rette.

Hvtjl § 24 gir regel om retting av mangel. Det heter i § 24 (1) og (2):

«(1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren.

(2) Selv om forbrukeren ikke krever det, kan tjenesteyteren rette mangel når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.»

I hvtjl § 25 heter det om prisavslag:

«(1) Dersom mangelen ikke rettes i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag. Dette gjelder ikke dersom forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta.

(2) Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.»

Rett for forbrukeren til prisavslag oppstår altså dersom en av partene ikke har rett til å kreve retting. Spørsmålet i denne saken blir om Eurostone DA kan kreve retting, jf. hvtjl § 24 (2).

Lagmannsretten er, under noe tvil, kommet til at Eurostone DA bør få anledning til å foreta retting. Eurostone DA har helt fra tiden forut for saksanlegget foreslått forliksløsninger hvor ett element har vært ferdigstillelse og retting foretatt av Eurostone DA. Etter den tid har forholdet mellom partene blitt dårligere. Lagmannsretten finner imidlertid at det vil bli vesentlig mer byrdefullt for Eurostone DA å betale andre håndverkere for rettingsarbeidene enn selv å forestå arbeidene. Etter at det vil foreligge en rettskraftig dom for kravene, finner retten at retting ikke vil utgjøre en «vesentlig ulempe» for Bahri. Den utfordring det blir for Bahri at Eurostone DA selv forestår rettingen må ligge innenfor hva han må tåle når det er så klarlagt hva som skal foretas. Dokumenterte bilder av huset viser at de utførte arbeidene utvendig holder tilfredsstillende estetisk standard. De arbeidene som det gjenstår å ferdigstille synes videre å være relativt ukompliserte teknisk sett. Det forutsettes at Eurostone DA i forbindelse med rettingen holder tilfredsstillende faglig standard og utfører arbeidet uten unødvendig utsettelse. Av praktiske årsaker settes en frist for ferdigstillelse av arbeidene til 15. september 2011. Rettingsarbeidene må utføres i samråd med Bahri som selv bor i huset sammen med sin familie. Selv om det skal foreligge en mortifikasjonssak mellom partene, finner lagmannsretten at denne omstendighet ikke medfører at Bahri har særlig grunn til å motsette seg arbeidet. Forholdet mellom partene i denne saken skiller seg ikke avgjørende ut fra de motsetninger som regelmessig oppstår når det kommer til uenig etter byggeoppdrag.

Retting må etter dette foregå ved at Eurostone DA foretar ferdigstillelse av de nærmere spesifiserte arbeidene som er uavsluttet, samt foretar krysslekting bak ytterkledningen på veggene.

Dernest har Bahri fremsatt krav om erstatning, jf. hvtjl § 28 jf. § 30.

Lagmannsretten finner, som tingretten, at demontering av ytterkledningen, krysslekting og remontering av ytterkledningen sannsynligvis vil nødvendiggjøre maling av huset. Dette gjelder selv om man i stor utstrekning kan benytte den samme kledningen. Det er ikke tilstrekkelig med mindre omfattende maling utelukkende på de punkter hvor det har vært nødvendig med ny kledning eller hvor det av andre grunner er merker eller skader på eksisterende kledning eller maling Denne posten må også omfatte tilsvarende arbeid på terrassen som ligger inntil veggkledningen. Lagmannsretten legger til grunn at denne posten inkludert maling og verktøy utgjør kroner 42.000.

Lagmannsretten finner også at kostnadene til Bahris takstmann bør inngå i erstatningskravet med kroner 5.200 inkludert merverdiavgift. Det var nødvendig for Bahri å søke sakkyndig bistand. Det var denne bistanden som avdekket problemene med mangelfull lufting bak ytterkledningen. Dermed fastsettes erstatningskravet mot Eurostone DA til kroner 5.200.

Erstatningsbeløpet utgjør derfor til sammen kroner 47.200.

Motkravet:

Bahri har betalt alle fakturaer fra Eurostone DA, bortsett fra den siste stor kroner 18.405 inkl. merverdiavgift.

Når tvisten om hovedkravet løses og retting er gjennomført, er partene under ankeforhandlingen tilsynelatende enige om at Bahri er forpliktet til å dekke motkravet.

Bahri hevder at det ikke løper rente på kravet fra forfallstidspunktet, mens Eurostone DA viser til renteforpliktelse fra opprinnelig forfall i dette tilfellet. I følge fakturaen er forsinkelsesrenten 10,5 % pa.

Lagmannsretten viser til forsinkelsesrenteloven som gjelder hvis intet annet er avtalt mellom partene, jf. forsinkelsesrenteloven § 1. Avtale krever tilslutning fra begge parter. Renteklausul ensidig inntatt i faktura binder vanligvis ikke den annen part. Videre fremgår det av § 4 (a) at forsinkelsesrente kan lempes i forbrukerforhold dersom forbrukeren har hatt rimelig grunn for sin betalingsvegring.

Siden det i denne saken har vært tvist om avslutningen av byggeoppdraget og også øvrige mangelsinnsigelser fra Bahri ved det utførte arbeidet, og tvisten delvis er løst i Bahris favør, finner lagmannsretten at Bahri har hatt grunn til å holde tilbake betaling av denne meget beskjedne delen, kroner 18.405, av totaloppgjøret på mer enn kroner 400.000. Lagmannsretten finner derfor at Bahri ikke skal være forpliktet til å betale lovens forsinkelsesrente før forfall 14 dager etter at retting er gjennomført.

Sakskostnader:

Når ingen av partene har vunnet saken, jf. tvisteloven § 20-2, er hovedregelen i tvisteloven § 20-3 at hver av dem bærer sine sakskostnader, se Schei m.fl. Tvisteloven kommentarutgave side 914. Unntak fra hovedregelen kan helt eller delvis gjøres dersom en part har fått «medhold av betydning». Vilkåret er at «tungtveiende hensyn tilsier det». Det er blant annet vist til momentene i tvisteloven § 20-2 (3).

Lagmannsretten finner at hver part i denne saken bør dekke sine omkostninger for tingretten og lagmannsretten, dog slik at kostnadene til fagkyndige meddommere for tingretten bør deles likt mellom partene. Bahri må sies å ha fått «medhold av betydning», selv om lagmannsretten kom til at Eurostone DA har adgang til retting. De fagkyndige meddommerne for tingretten var i begge parters interesse for å få et best mulig grunnlag for løsningen av enkelte bygningstekniske spørsmål. Et tungtveiende moment ved vurderingen av kostnadsfordelingen er at Eurostone DA den 25. september 2009 fremsatte et forlikstilbud som langt på vei samsvarer med den løsning lagmannsretten er kommet frem til. Bahri avviste dette forlikstilbudet og gikk videre med saken til forliksråd og deretter med stevning til tingretten. På et så tidlig tidspunkt i sakens utvikling var det ikke påløpt omfattende omkostninger, og saken burde ha vært løst på dette tidlige stadium.

Motkravet har medført minimalt arbeid i forhold til hovedkravet, og resultatet i motkravet endrer ikke fordeling av samlede kostnader slik lagmannsretten har bestemt.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

I hovedsøksmålet:

1. Eurostone DA foretar innen 15. september 2011 retting på Bahri Benouis eiendom i Moveien 69, Sandefjord av de mangler som fremgår av domspremissene.

2. Eurostone DA betaler innen 14 – fjorten dager – til Bahri Benouis kroner 47.200 – førtisjutusentohundre.

I motsøksmålet:

Bahri Benouis betaler innen 14 – fjorten – dager etter at rettingsarbeidene nevnt i punkt 1 hovedsøksmålet er gjennomført og ferdigstilt til Eurostone DA kroner 18.405 – attentusenfirehundreogfem.

For begge søksmål:

Hver part bærer sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten dog slik at utgiftene til fagkyndige meddommere for tingretten deles likt mellom partene.