s

Forsinket ferdigstillelse?

Avviker boligen fra det som ble avtalt?

Feil og mangler ved den splitter nye boligen?

Selv ved kjøp av en helt ny bolig kan det oppstå feil og mangler. Utbygger kan ha lovet mer enn han klarer å holde, boligen kan bli forsinket og som forbruker er det ikke alltid like lett å vite hva man har krav på.

Nybygg – hvilke krav har kjøper ved forsinket ferdigstillelse?

I           Innledning Det er mange fordeler ved å kjøpe en ny leilighet eller et nytt hus. Standarden er som regel høyere enn for brukte boliger, man har større valgfrihet med tanke på utforming av boligen, samt materialvalg. For mange er også følelsen av å eie noe helt nytt gull verdt i seg selv. Men hva hvilke krav har du som forbruker dersom boligen ikke står klar i tide? Dersom forsinkelsen er et faktum, kan forbrukeren for det første kreve dagsmulkt. Etter bustadoppføringsloven § 18 skal denne minst utgjøre 1 promille av entreprenørens samlede vederlag. Hvis avtalen også omfatter salg av tomten boligen står på, kan derimot bøtesatsen settes ned til 0,75 promille. Dagsmulkten skal imidlertid aldri være lavere enn en halv prosent av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet forsinkelsen oppstod. Man må altså se hen til det beløpet som er størst. Det er dette man som forbruker kan kreve, som et absolutt minimum. Det er derimot full adgang til å avtale en høyere bøtesats i kontrakten. Det er også viktig å huske at forbrukeren har krav på dette vederlaget selv om han ikke har lidd noe økonomisk tap. Dersom forbrukeren derimot har lidd et økonomisk tap, som overstiger det han får dekket gjennom dagbøtene, kan han også kreve erstatning etter bustadoppføringsloven § 19. Men dette forutsetter at entreprenøren – eller noen han har engasjert til å bistå seg – har handlet grovt uaktsomt eller i strid med «redelighet og god tro». I tidsrommet der det ikke blir utmålt dagsbot, kan forbrukeren også kreve erstatning for tap som følge av at arbeidet – eller deler av det – ikke er...

Kjøp av ny bolig – når er boligen å anse som mangelfull?

Boligprisene i Norge er ekstremt høye og de fleste av oss stiller relativt høye krav til en boligs standard, spesielt når man kjøper en splitter ny bolig. Men kan man kreve at boligen er perfekt? Hva må til for at en bolig skal anses å være mangelfull? I denne artikkelen tar vi for oss mangelsvurderingen ved kjøp av ny bolig. Dette reguleres av bustadoppføringsloven, som er langt strengere mot selger enn hva som følger av avhendingsloven som gjelder for kjøp av brukt bolig. Utgangspunktet er at en ny bolig er å anse som mangelfull dersom den ikke er i samsvar med avtalen eller med offentligrettslige krav. En dom som illustrerer vanskelighetene uklare byggforskrifter kan skape er LA-2002-00552. Unntaket er selvsagt dersom det er forhold på kjøpers side som gjør at boligen fraviker fra avtalen, f.eks. dersom forbrukerne har engasjert egne konsulenter eller underentreprenører og feilen skyldes deres arbeid. Et annet praktisk eksempel er der forbrukeren selv har skaffet til veie materialer som viser seg å være uegnede. Naturlig nok representerer det heller ikke en mangel dersom forbrukeren med åpne øyne velger en løsning han vet er i strid med offentligrettslige krav. Det er imidlertid viktig å huske at entreprenøren har en rådgivningsplikt, og brudd på denne kan også representere en mangel. Dersom kjøperen av en ny bolig ønsker endringer foretatt som utbygger burde frarådet, kan utbygger altså havne i ansvar dersom han ikke gir slik fraråding. Det kan være fristende for utbygger å innta klausuler i avtalen, der de innvilger seg selv et visst «slingringsmonn» i forhold til størrelsen på boligens areal. Det typiske er at det inntas et...

Vi kan hjelpe deg!